Life is tough, but you can be tougher

原文:Life is tough, but you can be tougher.
 
译文:生活不会一帆风顺,但是人的意志更强。
 
点评:如果把困难看作是生活对自己的考验,那么不仅不会有“不幸”的感觉,而且也增强了克服困难的信心。